ประวัติหลวงพ่อไสว PDF พิมพ์ อีเมล

ประวัติพระครูสถิตโชติคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดปรีดาราม (ยายส้ม)

พระครูสถิตโชติคุณ?เดิมชื่อ ไสว นามสกุล พุทธสร เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๔๖๔ เป็นบุตรคนที่ ๓ ในจำนวนพี่น้องร่วมอุทรเดียวกัน ๔ คน บิดา นายเสือ มารดา นางอิ่ม ณ บ้านตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรพชา เมื่ออายุได้ ๑๖ ปี ณ วัดปรีดาราม โดยมี พระครูไพศาลธรรมวาที วัดเชิงเลน เป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบท เมื่อพ.ศ. ๒๔๘๕ ณ วัดปรีดาราม ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี พระวินัยธรทองสุข พุทฺธสิริ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการเจิม วิสุทฺธิญาโณ วัดปรีดาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการเปรื่อง ยติมณี วัดจินดาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ โดยได้รับฉายาว่า ฐิตวณฺโณ


หลังจากที่ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดปรีดารามและเป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.๒๕๐๘ หลวงพ่อไสวได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูวินัยธร?ฐานานุกรมในพระเทพคุณาภรณ์ วัดสระเกศ (ปัจจุบันคือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช) พ.ศ.๒๕๑๓ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท ในราชทินนามที่?พระครูสถิตโชติคุณ จร.ชท. พ.ศ.๒๕๒๕ ได้รับพระราชทานเลี่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอกในราชทินนามเดิมและพ.ศ.๒๕๔๓ ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรทองคำเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาส่งเสริมประชาชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธ ศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา จากสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ท้องสนามหลวง


มรณภาพ พระครูสถิตโชติคุณ (หลวงพ่อไสว ฐิตวณฺโณ) ได้ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๓ ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ ปัจจุบัน ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ หรือวันลอยกระทง ทางวัดจะจัดให้มีพิธีทำบุญอุทิศถวายหลวงพ่อเป็นประจำเรื่อยมา


สายน้ำแห่งชีวิตคลองจินดา บริเวณด้านหน้าของวัดติดกับคลองจินดา เป็นคลองแยกมาจากแม่น้ำท่าจีน มีลำน้ำลักษณะคดเคี้ยว ในสมัยก่อนชาวจีนมาทำมาค้าขายกับชาวบ้านตามลำน้ำนี้มาโดยตลอด ชาวจีนมีลักษณะชอบบ่นชอบด่าว่าลักษณะของคลองมีลักษณะที่คดเคี้ยวไม่สะดวกในการสัญจร ชาวบ้านตามลำน้ำได้ฟังเข้าก็ขนานนามคลองดังกล่าวว่า "คลองจีนด่า" และเรียกกันต่อมาเพี้ยนไปเป็นชื่อว่า "คลองจินดา" ซึ่งตำบลได้ใช้ชื่อของคลองเป็นชื่อของตำบลมาจนถึงปัจจุบันนี้